Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

I. Správce Vašich údajů

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost PAMCO INT. a.s., se sídlem Na strži 241/28, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 261 79 385, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6572 (dále jen „PAMCO INT. a.s.“), která Vás v souladu s nařízením GDPR tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

 1. Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, případně společnost, pozice v společnosti.
 2. Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa sídla, případně adresa sídla společnosti nebo kontaktní adresa.
 3. Korespondenční údaje: adresa pro doručení zásilky.

III. Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v rozsahu nezbytném pro účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi PAMCO INT. a.s. a Vámi, resp. společností, v jejímž zastoupení jednáte;
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek poskytovaných služeb;
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
 • pořádání obchodních akcí a školení včetně zajištění ubytování;
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů, kterými jsou:
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • personalizovaný přístup k našim internetovým službám;
  • vedení kontaktů na dodavatele, zákazníky a jejich zástupce.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost pro (i) plnění právních povinností, které se na PAMCO INT. a.s. vztahují, a (ii) účely oprávněných zájmů PAMCO INT. a.s.

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou být zpracovatelé, které společnost PAMCO INT. a.s. zapojila do zpracování Vašich osobních údajů. Při doručování zásilek předáváme Vaše korespondenční údaje poskytovatelům poštovních a přepravních služeb. Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny orgánům státní správy (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Po pominutí zákonného důvodu Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů. Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek a sdělení, je doba uložení Vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

VI. Práva zástupců dodavatelů a zákazníků

Při zpracování Vašich osobních údajů máte možnost u společnosti PAMCO INT. a.s. uplatnit následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. získat informace o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje a o jaké údaje se jedná;
 • právo, aby naše společnost bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje;
 • právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy a výslovně o to požádáte;
 • právo v určitých případech na omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • právo vznést námitku proti jejich zpracování;
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není v pořádku;

Společnost PAMCO INT. a.s. prohlašuje, že při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. V případě, že jste udělili společnosti PAMCO INT. a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontaktní adresa pro komunikaci ke zpracování Vašich údajů a uplatnění Vašich práv: info@pamco.cz.

Divize